Ch1 /12 Chinese Characters 2 wear, hats, wish, body, learning 戴, 帽, 祝, 身, 体, 习

Chinese Characters_Pin Ch Chtr En dài 戴 戴 Wear mào 帽 帽 Cap zhù 祝 祝 Wish shēn 身 身 Body tǐ 体 體 Body xí 习 習 Study —– Phrases_Ch Pin En_J Wang 新生 Xīn shēng Newborn 新车 xīn chē New car 新年 xīn nián New Year 新春 xīn chūn Lunar New Year 新老师… Continue reading Ch1 /12 Chinese Characters 2 wear, hats, wish, body, learning 戴, 帽, 祝, 身, 体, 习